dissabte

CONTINGUTS
1. Els canvis físics i químics.
2. Reacció química. Equació química. Ajust de les equacions.
3. El mol. La massa atòmica i massa molecular. Nombre d’Avogadro.
4. Llei dels gasos ideals. L’equació d’estat.
5. Concentració de les dissolucions
6. Càlculs estequiomètrics de massa i volum.
7. Càlculs estequiomètrics amb dissolucions.
8. Calor de reacció. Concepte d’exotèrmica i endotèrmica.
9. Velocitat de les reaccions. Factors que influeixen en la velocitat de reacció.
MATERIAL NECESSARI:
-          Calculadora.
-          Quadern d’aula.
-          Quadern de laboratori.
-          Material per a escriure.
NOTA GLOBAL:
Es calcularà segons els següents criteris, modificables en base a la naturalesa del grup-classe:
§         aspectes conceptuals, 70% (Controls amb preguntes teòriques i resolució de problemes)
§         aspectes procedimentals, 20% (Quadern de classe, activitats d’aula i de classe, informe sobre una pràctica de laboratori i comentari d’un text científic)
§         aspectes actitudinals, 10% (Registre anecdòtic -anotats en el quadern del/de la professor/a-: comportament, participació, material, motivació, interès, assistència...)
La nota de cada avaluació serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques i la nota final del curs serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques del curs. 


HAS APRÈS BÉ LA LLIÇÓ?DEMOSTRA-HO
COMENTARI DE TEXT 
QUÈ FEM AL LABORATORI?  
L'AIRE QUE EXHALEM